Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
Warsztaty poświęcone nieruchomościom rolnym

W dniu 7 marca br. w Warszawie odbyło się podsumowanie warsztatów pt. „Przepisy prawne dotyczące prywatnego rynku nieruchomości rolnych w Polsce obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r.". Ich organizatorem była Agencja Nieruchomości Rolnych.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEIAR) z Francji, Niemiec, Belgii i Litwy, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencji Nieruchomości Rolnych. Podczas warsztatów przedstawiciele ANR wygłosili prezentacje obejmujące zagadnienia dotyczące: nabywania nieruchomości rolnych w świetle ukur, wniosków i decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych, prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przysługującego ANR oraz prawa pierwokupu i nabycia udziałów i akcji spółek handlowych przysługującego ANR. Przeprowadzone warsztaty były też okazją do zapoznania się z przepisami innych krajów w poruszanej tematyce.

W wyniku dyskusji uczestnicy warsztatów doszli do wspólnych konkluzji. Stwierdzili, że na poziomie Unii Europejskiej powinny być opracowane ogólne i ramowe zasady ochrony gruntów rolnych i obrotu nimi. Natomiast każdy kraj powinien móc decydować o uwarunkowaniach szczegółowych, które uwzględniałyby: specyfikę regionu, ukształtowania terenu, lokalną strukturę agrarną, uwarunkowania historyczne itp. Uznali też, że konieczna jest ochrona rynku pracy w rolnictwie oraz zapobieganie powstawaniu mechanizmów spekulacyjnego obrotu ziemią. Zdaniem uczestników warsztatów grunty rolne powinny być użytkowane przez osoby zajmujące się produkcją rolną i każde państwo powinno odpowiadać za bezpieczeństwo żywnościowe swojego kraju.

Warto nadmienić, że Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEIAR) zostało założone w 1966 roku i jest jednym z najstarszych stowarzyszeń europejskich, w skład którego wchodzą instytucje z następujących krajów: Niemiec, Francji, Belgii, Luksemburga, Włoch, Polski, Litwy, Chorwacji, Węgier i Hiszpanii.

Celem Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z poprawą struktury gospodarstw rolnych, warunków pracy ludności rolniczej i ochrony środowiska. Agencja Nieruchomości Rolnych jest aktywnym członkiem AEIAR od 2003 roku i systematycznie uczestniczy w zgromadzeniach generalnych, wyjazdach studyjnych i spotkaniach grup roboczych, na których odbywają się prace nad rozwojem struktury agrarnej i zrównoważoną siecią obszarów wiejskich, a także nad propozycją rozwiązań legislacyjnych, dotyczących rynku ziemi rolnej, wspólnych dla krajów członkowskich. Członkostwo w AEIAR daje również możliwości wymiany informacji między poszczególnymi krajami europejskimi na temat bieżącej sytuacji na rynku ziemi rolnej i doświadczeń w zakresie zarządzania państwowymi gruntami rolnymi.

Biuro Rzecznika Prasowego


 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker