Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.8.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do BZP w dniu 19 maja i opublikowane pod numerem 510772-N-2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 29 maja 2017 roku do godz. 11.

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.9.2017. Termin składania ofert 19.05.2017 do godziny 9:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.06.2017

Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15 A. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.06.2017

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.05.2017

Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie obiektów w m. Biały Bór ul. Dworcowa 24 na dz. 4/20 i 4/1 – powiat szczecinecki. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.05.2017

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie LU.SOP.250.4.2017

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2017 roku o godzinie 10:50.

Usługi geodezyjne - postępowanie znak: LU.SOP.250.3.2017

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne na nieruchomościach pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2017 o godz. 10:50.

Olsztyn

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec. Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2017 r. o godz. 09:00

Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie

Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie. termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2017 r. o godz. 09:00

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Postepowanie o nr: OL.SOP.250.23.2017.BM Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2017 r. o godz. 8,45.

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2017 r. o godz. 09:00

Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz remont lokali położonych na terenie gm. Susz i Kisielice

Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz remont lokali położonych na terenie gm. Susz i Kisielice. Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2017 r. o godz. 09:00

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę. Nr postępowania: OL.SOP.250.20.2017 Termin składania ofert: do 17.05.2017 r. godz. 08:45. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.05.2017 r.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastepczego na budowie sieci wodociagowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłączami w Maciejewie.

Postepowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę. Nr postępowania: OL.SOP.250.19.2017 Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2017 r. o godz. 8,45. Uwaga: pytania i odpowiedzi z 12.05.2017 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.05.2017 r.

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 31.05.2017 r. o godz. 09:00 UWAGA! Modyfikacja SIWZ

Opole

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2017

świadczenie usługi w zakresie wycen nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/21/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/21/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2017

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu polickiego i m. Szczecin województwa zachodniopomorskiego – Przetarg nr 5 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.16.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekarczajacej równowartości kwoty 135.000 euro. Termin składania oferty 26.05.2017 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 26.05.2017 r. godz. 10:30

„Remont dachu budynku dworu zlokalizowanego na działce 71/11 w miejscowości Skrzynka gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.15.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczajacej równowartości kwoty 5.225.000 euro. Termin składania ofert 29.05.2017 r. godz. 10:00. termin otwracia ofert 29.05.2017 r. godz. 10:30.

Warszawa

Remont dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie ZP/250/3/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000 euro. Termin składania ofert: 13 czerwca 2017r. godz. 11:00

Wrocław

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.14.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 29.05.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.13.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 22.05.2017 r.

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.12.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 10.05.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.11.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 08.05.2017 r.

Informacje o wyborze oferty

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie nr GO.SOP.250.7.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SO.250.01.2017

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SO.250.01.2017

Lublin

Usługi geodezyjne - postępowanie znak: LU.SOP.250.3.2017

Usługi geodezyjne na nieruchomościach pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Olsztyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki, gm. Zalewo.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - nr postępowania OL.SOP.250.10.2017.BM - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo

Budowa sieci wodociągowej na trasie Zakrzewiec-Maciejewo, gm. Braniewo

Budowa sieci wodociągowej na trasie Zakrzewiec-Maciejewo, gm. Braniewo

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - dopuszczono składanie ofert częściowych - 3 części Nr postepowania OL.SOP.250.12.2017.SB

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/13/2017

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/13/2017. Zamówienie obejmuje 10 części.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.45.2017

Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.12.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie nr GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie ochrony mienia GO.SOP.250.6.2017

Usługi w zakresie ochrony mienia - postępowanie nr GO.SOP.250.6.2017

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.3.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.04.2017

Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. W.Pileckiego 8. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.04.2017

Opole

Poznań

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/12/2017

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/12/2017. Zamówienie zostało podzielone na 27 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/10/2017

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/10/2017. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego – Przetarg nr 3 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.10.2017.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania...

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego, wieopolskiego i zachodniopomorskiego

Zamówienie ZP/250/2/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.250.45.2017

Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Informacje o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.2.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker