Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby BP ANR

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.250.5.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Słuchaj, znajdującego się na działce nr 158/5 w obrębie geodezyjnym Skępsk, gmina Golub Dobrzyń. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 6 marca 2016 roku i opublikowane pod numerem 37491-2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 21 marca 2017 roku do godziny 11:00.

Postepowanie nr BY.SOP.250.3.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 11 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 15 lutego 2017 roku i opublikowane pod numerem 26060 - 2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień: 23.02.2017 roku do godz. 11

Gdańsk

Remont części dachu krytego papą na budynku biurowym ANR SZGZ w Słupsku, ul. 3 Maja 44

Postępowanie nr SOP-250-10/17. Termin składania ofert do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Szczecińskiej 37 w Człuchowie

Postępowanie nr SOP-250-9/17. Termin składania ofert do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 10:00. W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 29 marca 2017 r.

Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Swarożyn gm. Tczew oraz Radostowo i Wielka Słońca gm. Subkowy

Postępowanie nr SOP-250-8/17. Termin składania ofert do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 11:00.

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku. Postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017, UWAGA zmiana terminu składania ofert do 15.03.2017r. godz 9:00

Koszalin

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania ANR OT Szczecin Filia w Koszalinie.

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania ANR OT Szczecin Filia w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.2017.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 4 zadania częściowe.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.II.19.2017.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.13.2017.U

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.14.2017.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2017

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/13/2017

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/13/2017. Zamówienie obejmuje 10 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/6/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/6/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/3/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/3/2017

Suwałki

Szczecin

„Usługi rolnicze polegające na wykonaniu zabiegów nawożenia i oprysku rzepaku i pszenicy wraz ze zbiorem i transportem z nieruchomości położonych na terenie powiaty gryfińskiego i pyrzyckiego". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.12.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 135.000 euro. Protokół z otwarcia ofert.

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie ZP/250/1/2016. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 08.03.2017 r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.250.27.2017 Roboty rozbiórkowe

Przetarg nieograniczony Składanie ofert dnia 30-03-2017 r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 30-03-2017 r. o godz.11:15

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.8.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 31.03.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.7.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 15.03.2017 r.

Łódź

Informacje o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa artykulów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa ANR"

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.4.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 5 zadań.

Postępowanie nr BY.SOP.250.3.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 11 zadań"

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie geodezji - numer postępowania GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.3.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.3.2016

„Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego"

Olsztyn

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg w 2017 roku

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg w 2017 roku

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2017 roku

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2017 roku

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych w terenie biur SZGZ ANR OT w Olsztyni'e, ul. GHłowackiego 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - zadanie zostało podzielone na 6 części. Nr postępowania: OL.SOP.250.7.2017.BM

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego w 2017 roku - część Nr IV

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego w 2017 roku - część Nr IV

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego w 2017 roku - część Nr III

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego w 2017 roku - część Nr III

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn w 2017 roku - część Nr I

Wykonywanie usług geodezyjnych dla ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn w 2017 roku - część Nr I

Opole

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.14.2017.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 7 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.II.15.2017.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/1/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/1/2017

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/16/2016

Ogłoszenie o wynikach postepowania cząstkowego na wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmowało 27 zadań częściowych.

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/39/2016

Wyniki postępowania na wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmowało 10 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2016

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.12.IVcz-3.16

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: krakowskiego, M. Kraków, tarnowskiego, M. Tarnów, bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, wielickiego, dąbrowskiego, gorlickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, suskiego, nowosądeckiego, M. Nowy Sącz, nowotarskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z 15.09.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.12.VIcz-6.16

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.09.2016 r.

Wrocław

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.24.2017

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 1

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.250.30.2017

Postępowanie cząstkowe na usługi wyceny nieruchomości - Przedmiot 8

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.250.28.2017

Postępowanie cząstkowe na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot 5

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.11.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.7.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.22.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb budynku przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy, siedzib Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Kusowie i Łysomicach oraz sali przetargowej w Nasiegniewie – z podziałem na części"

Postępowanie nr BY.SOP.250.3.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 11 zadań

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.1.2017

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości - postępowanie nr GO.SOP.250.1.2017

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.250.1.2017

Wykonanie podziałów geodezyjnych, wydzielenia wód płynących, wykonanie mapy do celów aktualizacji ewidencji, wznowienie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego – Przetarg nr 1 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.2.2017.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego –...

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.72.2016

Dostawa samochodów osobowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Informacje o unieważnieniu postępowania

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa ANR

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych

unieważnienie postępowania na dostawę i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w BP ANR

Bydgoszcz

Postępowanie BY.SOP.250.4.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 5 zadań.

Postępowanie nr BY.SOP.016.21.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań"

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.2.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/1/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/1/2017

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker