Przetargi

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:" Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Nieruchomości Rolnych".

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017".

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.2.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane ze stałą całodobową ochroną osób i mienia oraz monitoringiem i konserwacją systemów ochrony, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 11 stycznia 2016 roku i zostało opublikowane pod numerem 6186-2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 19 stycznia 2017 roku do godziny 9:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.26.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 6 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 22 grudnia 2016 roku pod numerem 372659-2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 4 stycznia 2017 roku do godz. 11.

Gdańsk

Usługi wycen nieruchomości będących się w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie województwa pomorskiego – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr SOP-250-2/17. Termin składania ofert do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 11:00

Remont parkingu na działce nr 82/9 ul. Powstańców Warszawy, 83-000 Pruszcz Gdański

Postępowanie nr SOP-0160-56/16. UWAGA!! Termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2017 r. do godz. 11:00 W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 12 stycznia 2017 r.

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.1.2017

Zamówienie nr GO.SOP.250.1.2017. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 135.000 euro. Termin otwarcia ofert 19.01.2017 r. godz.9:00

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.3.2016

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10:50.

Olsztyn

Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2017 r. o godz. 8:30. UWAGA! Modyfikacja SIWZ z dnia 18.01.2017 r.

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątku ANR OT w Olsztynie w 2017 r.

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi o wartości szacunkowej do 135000 euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania OL.SOP.0160.1.2017 Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2017 godz. 9,00 Uwaga: protokół z otwarcia ofert w dniu 11.01.2017 r.

Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącego budynku biurowego przy ul. Nowodworskiej 10 w Elblągu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - nr postępowania OL.SOP.0160.50.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 02.01.2017 r. o godz. 9,00 Uwaga: pytanie i odpowiedź z 21.12.2016 oraz poprawienie omyłki pisarskiej. Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ z 29.12.2016 r. Pytania i odpowiedzi z 02.01.2017 r. zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2017 o godz. 9,00. Protokół z otwarcia ofert z 05.01.2017

Usługi wyceny majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Usługi wyceny majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2017 r.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.3.2017.U

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.1.2017.U

Poznań

Usługa ochrony mienia - postępowanie nr 016/POZ/59/2016

Zestawienie ofert złożonych do postępowania

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/56/2016

Usługi geodezyjne - 016/POZ/54/2016

Usługi geodezyjne - 016/POZ/54/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego – Przetarg nr 1 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.2.2017.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfickiego i kamieńskiego województwa zachodniopomorskiego –...

Wrocław

Zielona góra

Wycena nieruchomości GOZG.SOP.250.1.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert 25.01.2017 r.

Informacje o wyborze oferty

Biuro prezesa

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa ANR"

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.26.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 6 zadań

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.016.25.16

Zamówienie nr GO.SOP.016.25.2016. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 135.000 euro

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.3.2016

„Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego"

Olsztyn

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego oraz akcesoriów do samochodów służbowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego oraz akcesoriów do samochodów służbowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/41/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/41/2016

Wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/13/2016. Zamówienie obejmuje 10 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/38/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/38/2016

usługa uporzadkowania działek - postępowanie nr 016/POZ/44/2016

Wyniki postępowania na usługę uporządkowania działek oraz wywóz i utylizację odpadów

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/11/2016

Wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/11/2016. Zamówienie obejmowało 15 części.

Szczecin

„Usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.41.2016.

„Usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych...

Wrocław

WR.SOP.0160.98.2016 - WR.SOP.250.1.2017 Usługi wyceny nieruchomości

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej po zaproszeniu z art. 101 PZP skierowanego do wykonawców z którymi zawarto umowy ramowe

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.91.2016 (WR.SOP.250.4.2017)

RozbiórkA budynku obory do poziomu gruntu wraz z posadzkami, posadowionego w miejscowości Golkowice, działka nr 404/17 obr. Droglowice, gm. Pęcław, pow. głogowski

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.250.3.2016

Usługi dotyczące mienia związanego z infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, to jest na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie ograniczonych praw rzeczowych

WR.SOP.0160.96.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.22.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb budynku przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy, siedzib Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Kusowie i Łysomicach oraz sali przetargowej w Nasiegniewie – z podziałem na części"

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomosci GO.SOP.016.22.16

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 135 tys. euro.

Olsztyn

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i archiwum z lokalizacją w terenie

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i archiwum z lokalizacją w terenie

Remont budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie

Remont budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie

Wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Łoskajmy, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Łoskajmy, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Kompleksowa usługa sprzątania 10 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Kompleksowa usługa sprzątania 10 budynków/lokali biurowych użytkowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 7 budynków/lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 7 budynków/lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie

Opole

Poznań

sukcesywna dostawa paliw płynnych - postępowanie nr 016/POZ/51/2016

Sukcesywna dostawa paliw płynnych w roku 2017, w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych, do samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oraz podległych jej Sekcji.

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie: ZP/0160/5/2016. Tryb postępowania - zamówienie publiczne w oparciu o art 138o.

Dostawa paliw płynnych

Zamówienie ZP/0160/7/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000,00 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.72.2016

Dostawa samochodów osobowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Informacje o unieważnieniu postępowania

Biuro prezesa

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych

unieważnienie postępowania na dostawę i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w BP ANR

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.21.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań"

Olsztyn

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątku ANR OT w Olsztynie w 2017 roku - - dotyczy części I i części II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - nr postępowania OL.SOP.250.1.2017.SB

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/45/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/45/2016

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker