Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

« Powrót
Spotkanie ANR z Izbami Rolniczymi

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych dr. Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami Oddziałów Terenowych i Filii ANR.

W czasie spotkania wiele miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym realizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych. Dyskutowano m.in. o zasadach udzielania rękojmi prowadzenia działalności rolniczej przez Izby Rolnicze i inne instytucje oraz o funkcjonowaniu i roli Społecznych Rad Terenowych w podejmowaniu decyzji w zakresie rozdysponowania  nieruchomości Zasobu.

Prezes ANR Waldemar Humięcki w kontekście funkcjonowania Społecznych Rad Terenowych, zwrócił uwagę, że są one dla Agencji bardzo ważną instytucją, dlatego tak stanowczo zabiegał o ich reaktywowanie. – Członkowie Rad wspólnie z dyrektorami poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji określają i ustalają zasady, które są stosowane przy organizacji przetargów na danym terenie. W skład komisji przetargowych wchodzą m.in. delegowani przez Rady Społeczne przedstawiciele. Dzięki temu cały proces rozdysponowania gruntów został uspołeczniony i odbywa się pod rzeczywistą kontrolą rolników – wyjaśniał Prezes ANR.

Przedstawiciele Izb Rolniczych wyrazili też swoje uwagi do stosowanych w przetargach ofertowych wag kryteriów do kwalifikacji uczestników postępowania. Postulowali m.in. doprecyzowanie niektórych zasad liczenia, np. dotyczących odległości gospodarstw od nieruchomości czy też definicji młodego rolnika oraz osobistego prowadzenia działalności rolniczej. Prezes Waldemar Humięcki odnosząc się do tych kwestii zwrócił uwagę, że w przetargach ofertowych wagi te uwzględniają zróżnicowanie rolnicze na terenie Polski, a sposób ich wyliczania jest czysto matematyczny  i obiektywny.

Natomiast kwestie doprecyzowania definicji i wprowadzenie ewentualnych zmian w przepisach dotyczących obrotu ziemią przedstawiła Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem Anna Zając-Plezia. Poinformowała, że ANR wystosowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośbę o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z podjętymi w ministerstwie pracami nad zmianą przepisów w/w ustaw. Propozycje zmian mają w większości charakter porządkowy i oparte są na doświadczeniach Agencji z okresu funkcjonowania ustaw oraz uwzględniają wnioski środowisk rolniczych. Zdaniem ANR zmiany te usprawnią rozdysponowanie gruntów rolnych, a sam proces będzie jasny i spójny dla wszystkich uczestników. Nawiązując do przedłużania umów dzierżawy i bezumownych użytkowników zwróciła uwagę, że każdy przypadek jest badany przez Agencję szczegółowo i indywidualnie oraz, że duży pozytywny udział w tym procesie mają także członkowie Społecznych Rad Terenowych.

Podczas spotkania omówiono też problem bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu. Prezes Humięcki zwrócił uwagę, że  obecnie jest to zjawisko marginalne, zwłaszcza po wprowadzeniu przepisów o prawnym obowiązku dysponowania nieruchomością w momencie składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Spotkanie ANR z Prezesami Izb Rolniczych zostało ocenione jako bardzo potrzebne. Przedstawiciele obu instytucji podkreślali dobrą współpracę w obszarze szeroko rozumianego dialogu społecznego, a zwłaszcza gospodarowania gruntami rolnymi.

Filia ANR w Łodzi
 

 

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker