INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Opole

„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do nieruchomości będących we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu„

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. UWAGA!! zmiana terminu składania ofert do 23.02.2017r.

Poznań

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych w okresie od 15.03.2017 do 31.12.2017 ze zbiorników bezodpływowych.

Suwałki

OLSU.Z.E.5.2017.ŁB opracowaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontów w lokalach mieszkalnych będących w zasobie SZGZ w Ełku - 3 zadania

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Ełku ul. Zamkowa 8, 19-300 Ełk zaprasza do składania ofert o zamówienie publiczne. Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2017 r. do godz. 10:30.

Szczecin

„Rozbiórka budynku byłego hotelu robotniczego w miejscowości Kołki dz. nr 336/21, gm. Choszczno".

„Rozbiórka budynku byłego hotelu robotniczego w miejscowości Kołki dz. nr 336/21, gm. Choszczno".   Wybór...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku zapytania ofertowego w postępowaniu znak WR.SOP.251.7.2017

Usługi marketingowe na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu realizowane w ramach promocji nieruchomości inwestycyjnych i zabytkowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

WR.SGZ.MB.251.1.2017 Usługi kominiarskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do dnia3 lutego 2017r

Zielona góra

Wycinka drzew i krzewów

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 22.02.2017 r.

Prace remontowe budynku zamku w miejscowości Miodnica dz. 3/5

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 03.03.2017 r.

Łódź

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker